Voor 15:30 besteld, zelfde werkdag verzonden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DutchDandy

 

Inhoudsopgave

1.a Wie zijn we?
1.b Hoe treden we naar buiten?
1.c Waar kun je ons vinden?
2. Aanbiedingen
3. Acceptatie van bestellingen
4. Bedenktijd/ zichttermijn
5. Totstandkoming koopovereenkomst
6. Levering
7. Transport(risico)
8. Garantie
9. Betalen
10. Administratie
11. Privacy en persoonregistratie
12. Slotbepalingen
13. Copyright
14. Tot slot 

 

1.a Wie is DutchDandy?

Wij zijn DutchDandy, een handelsnaam van DutchDandy BV. De uit de hand gelopen hobby van Hein Strijker (in de vorm van zijn H.R. Strijker Holding). 

1.b Hoe treden we naar buiten?

De labels/merken/handelsnamen die we gebruiken zijn:

DutchDandy, DutchDandy.com, www.dutchdandy.com, DutchDandy.de, www.dutchdandy.de, Bretels.nl, www.bretels.nl, Vlinderdas.nl, www.vlinderdas.nl, Riem.nl, www.riem.nl, Dasspeld.nl, www.dasspeld.nl, Schoenspanner.nl, www.schoenspanner.nl, Heren-accessoires.nl, www.heren-accessoires.nl, Kledingaccessoires.com, www.kledingaccessoires.com, Hosentraegerplatz.de, www.hosentreagerplatz.de, DutchDandy.nl, www.dutchdandy.nl, www.smokingjas.nl, www.smokingjasjes.nl, www.tieclip.nl en www.dutchdarling.nl.

1.c Waar kun je ons vinden?

DutchDandy 
Fort Hinderdamstraat 47
1384 AM Weesp  
Telefoon: +31 20 261 2585
E-mail: info@dutchdandy.com

Post/retouren/logistiek
DutchDandy BV 
Fort Hinderdamstraat 47
1384 AM Weesp  
Nederland

Bank
ABN AMRO Amsterdam
Iban NL24ABNA0537529896

Bic ABNANL2A 

Identificatie nummers
KvK nummer 58632220
BTW-nummer NL853118541B01
EORI-nummer: NL853118541

 

2 Aanbiedingen

De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven in de aanbiedingen. Zij bezitten de eigenschappen die door ons in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat je bij aankoop verschuldigd bent en wat de rechten en verplichtingen zijn, indien je op de aanbieding ingaat.

3 Accepatie van bestellingen

Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt DD zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
DD is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door DD bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

4 Bedenktijd / zichttermijn

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen mogen de artikelen gepast en beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. Dit houdt in dat je na mag gaan of het artikel conform de aanbieding is. Gedurende de zichttermijn is het ok om de geleverde artikelen zonder enige verplichting terug te sturen. Waarop wij je het bedrag zonder verdere vragen zullen terugstorten. Deze artikelen mogen uiteraard niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. De kosten voor terugzending zijn voor jou, op die manier delen we de verzendkosten. 

5 Totstandkoming koopovereenkomst

Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn zijn teruggezonden gaan we er van uit dat de koopovereenkomst gesloten is op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn.

6 Levering

We zullen al het mogelijke doen om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats in elk geval binnen 7 dagen na bestelling. Als de levering onverhoopt vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal je daarvan een bericht ontvangen. Je hebt in dat geval het recht om de resterende bestelling te annuleren.

7 Transport(risico)

De wijze van vervoer wordt door ons bepaald. Als klant betaal je onder een bepaald bedrag een bijdrage in de verzendkosten. De verzendkosten zijn opgenomen in de aanbiedingen die we je doen.

Wij als Dutch Dandy dragen het risico van beschadiging en verlies van artikelen totdat deze aan jou geleverd zijn. Nadat de artikelen door jou in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies ook op jou over. In het geval van een retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op ons over, nadat de artikelen door jou aan de vervoerder zijn aangeboden. 
Indien één of meer artikelen zoek of beschadigd zijn geraakt, vragen we je wel medewerking te verlenen bij het onderzoek. Wil je dit niet, dan zien we ons genoodzaakt de verkoopprijs van de artikelen op je te verhalen.

8 Garantie

De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Wij garanderen de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de artikelen conform de specificaties in de aanbieding. Daarnaast garanderen we dat de artikelen niet strijdig zijn met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect het gevolg is van: nalatig onderhoud - opzet of grove nalatigheid - onoordeelkundig gebruik of gebruik voor ander dan normaal huishoudelijk gebruik - (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte - reparaties verricht door jou zelf of door derden, of als je ons onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen - van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.) - het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, of als je in gebreke blijft om aan je verplichtingen te voldoen. Voor zover onze fabrikanten, producenten of importeurs nadere uitsluitingen maken in het garantiebewijs, worden deze door ons overgenomen.

Er wordt geen garantie gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden. 
In geval van zichtbare gebreken dien je het artikel - op onze kosten - te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In het geval van verborgen gebreken, of in het geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, moeten we de klacht uiterlijk 2 maanden na vaststelling van het gebrek ontvangen. Laat ons je klacht schriftelijk weten. Bij artikelen die je op eigen initiatief retour stuurt, komen de vervoerskosten voor jouw rekening. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Als er op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd moet worden, zal deze beperkt zijn tot de aankoopprijs van het betreffende artikel.

9 Betalen

Geleverde goederen of diensten moeten binnen 14 dagen na levering worden betaald.
 Na aanmaning zullen we over elk verschuldigd gebleven bedrag rente in rekening brengen, berekend aan één procent per (aangevangen) maand.

Indien je - na in gebreke te zijn gesteld - nalatig blijft met betalen, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, als ook met een bedrag van € 25,- aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente als hierboven omschreven, in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel voldaan is. Daarnaast kunnen we per verstuurde brief herinneringskosten in rekening brengen. Daarnaast brengen we alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van jou.

Evenmin schorten gebreken aan het geleverde product de betalingsverplichting op, tenzij we hiermee schriftelijk akkoord gaan. Vooruitbetaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden teruggezonden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. Deze terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen nadat je schriftelijk hebt aangegeven hoe je de terugbetaling uitgevoerd wilt zien.

9.1 Klarna

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

10 Administratie

De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij je binnen twee maanden na ontvangst van de factuur of het rekeningoverzicht ons schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van vermeende onjuistheden. Als klant ben je verplicht ons op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien je verzuimt dit (tijdig) te doen, blijf je naar ons aansprakelijk voor alle artikelen die, voor jou bestemd, naar jouw oude adres worden gezonden. 

11 Privacy en persoonsregistratie

De gegevens die je invoert worden alleen gebruikt voor afhandeling van je bestelling en de informatie over eigen commerciële aanbiedingen en communciatie.. 

Wij verstrekken - zonder wettige redenen - geen gegevens aan derden. 
Op schriftelijk verzoek zullen jouw opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Door jou medegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Indien je geen prijs meer stelt op reclame per post, telefonisch, per social-media of e-mail kun je je makkelijk uitschrijven.
 Je bent zelf aansprakelijk voor het gebruik van gegevens en eventuele paswoorden. 

12 Slotbepalingen

We zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) menselijke zet-, tik- en/of programmafouten in onze aanbiedingen. Door gebruik van de website en het plaatsen van een bestelling verklaar je je akkoord met onze algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over de voorwaarden of persoonlijke ervaringen dan kun je altijd contact met ons zoeken. We staan je graag te woord. 

13 Copyright

Op de aanwezige informatie van al onze websites, webshops en overige middelen berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder toestemming niet worden vermenigvuldigd of publiek gemaakt. 

14 Tot slot

Dit was het. Een taai stukje tekst. Weet dat we altijd alles in het werk zullen stellen om de voorwaarden niet te hoeven gebruiken en er onderling uit te komen met elkaar bij mogelijke geschillen. Heel graag tot snel in onze webwinkels.